ALGEMENE  VOORWAARDEN

VAN TOEPASSING OP DE OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN VAN VOF DE GRAVE WONING- EN PROJECTINRICHTING
Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

De Grave : de gebruiker van de algemene voorwaarden

Opdrachtgever : iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met De Grave aangaat

Consument : een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Aflevering : de feitelijke levering van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of half gerede producten aan de opdrachtgever

Oplevering : het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en of het werk

Werk : het totaal van de tussen opdrachtgever en De Grave overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de Grave geleverde zaken

Vloer : ondervloer en/of tussenvloer en/of vloer bedekkend materiaal

Ondervloer : de bestaande ondervloer waarop het werk moet worden uitgevoerd

Tussenvloer : het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloer bedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer

Werkzaamheden : alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door De Grave in het kader van de uitvoering van de opdracht worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst, waaronder aansluiten, installatie-, montage- en overige werkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

Artikel 2  Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen De Grave en opdrachtgever waarop De Grave deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Grave, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. De Grave is verplicht opdrachtgever te doen weten dat op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en, tenzij dit reeds eerder was geschied, deze uiterlijk vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever ter hand te stellen. Indien dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk is, dient De Grave opdrachtgever vóór of bij het sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat deze voorwaarden bij haar en de Kamer van Koophandel ter inzage liggen, alsmede dat deze voorwaarden op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.
 5. Aan de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met De Grave aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van De Grave.
 6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Grave en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 3  Aanbiedingen en offertes
 1. Alle door De Grave gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Zij zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door De Grave gedane opmetingen. Opdrachtgever is verplicht De Grave te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van De Grave zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. De Grave kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Grave daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Grave anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Grave niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. De van een offerte of aanbieding deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, afbeeldingen, monsters stalen en modellen die door De Grave of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van De Grave. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan een derde ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien de offerte of aanbieding niet wordt aanvaard dienen zij binnen 14 dagen, na een daartoe door De Grave gedane verzoek, Franco aan haar te worden toegezonden.
 7. Wanneer een offerte of aanbieding niet wordt geaccepteerd, is De Grave gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte of aanbieding in rekening te brengen, mits De Grave opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van de deze kosten. In geval De Grave van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte of aanbieding behorende tekeningen over in eigendom op opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van De Grave.
 
Artikel 4  Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen De Grave en opdrachtgever komt eerst tot stand en vangt pas aan als de aanvaarding van de offerte of gedane aanbieding door De Grave is geaccepteerd en deze acceptatie schriftelijk of langs elektronische weg aan opdrachtgever is bevestigd dan wel De Grave met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 5  Uitvoering van de overeenkomst
 1. De Grave zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en naar de bepalingen van de overeenkomst.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Grave het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan De Grave aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Grave worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden niet tijdig aan De Grave zijn verstrekt, heeft De Grave het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Grave de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door De Grave of door De Grave ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door De Grave of door De Grave ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven;

– onjuistheden in de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Artikel 6  Uitvoeringstermijn
 1.   Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van een zaak een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 2.   Indien De Grave haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van de werkzaamheden niet nakomt, dan sommeert opdrachtgever haar schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of de werkzaamheden voort te zetten, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven.
 3. De Grave heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van opdrachtgever komen.

 

Artikel 7  Wijziging van de overeenkomst

   1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties enzovoort, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Grave zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Grave gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Grave bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van De Grave op en is voor opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst te beëindigen.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Grave een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de (bij) te leveren zaken.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Grave gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van De Grave daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 8  Verplichtingen van opdrachtgever
 1. Opdrachtgever stelt De Grave in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten.
 2. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Grave behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient opdrachtgever De Grave hiervan tijdig in kennis te stellen.
 3. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten. Zo verschaft opdrachtgever de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade aan belangen van De Grave kunnen veroorzaken.
 5. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door een omstandigheid die voor risico van opdrachtgever komt, dan dient opdrachtgever de daaruit voor De Grave voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

Artikel 9  Prijs
 1. De bij de totstandkoming van de overeenkomst overeen te komen prijzen zijn gebaseerd op de onderliggende offerte of aanbieding.
 2. Indien De Grave met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is De Grave niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te beëindigen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen enzovoort of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Grave alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Grave rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. De Grave zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken. De Grave zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 5. De in lid 3 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van opdrachtgever binnen 8 dagen nadat opdrachtgever van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. In dat geval zal het factuurbedrag aan opdrachtgever worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal het aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

 

Artikel 10  Betaling
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Grave aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Grave aangegeven. De Grave is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van de werkzaamheden. Betaling dient in dit geval eveneens te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Bij aanneming van werk kunnen partijen overeenkomen dat de aanneemsom in percentages dient te worden betaald en wel als volgt:

– bij het geven van de opdracht 25% van de overeengekomen aanneemsom;

– na de aanvoer van materialen 45% van de overeengekomen aanneemsom;

– onmiddellijk na de oplevering 20% van de aanneemsom;

– binnen 14 dagen na de oplevering 10% van de aanneemsom.

Voor iedere betaling ontvangt opdrachtgever een deelfactuur die evenals een betaling in termijnen dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval opdrachtgever van De Grave een consument is, is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. De Grave heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. De Grave kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Grave kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Artikel 11  Zekerheid

Na het sluiten van de overeenkomst kan De Grave zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingeverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is De Grave gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 12  Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door De Grave in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Grave totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met De Grave gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door De Grave geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Grave veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag (laten) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om De Grave daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Grave ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Grave gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens De Grave bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 1. Voor het geval De Grave haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Grave en door De Grave aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Grave zich bevinden en die zaken terug te

 

Artikel 13  Incassokosten

Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De Grave echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 14  Meer- en minderwerk
 1. Indien de werkzaamheden voor een vaste prijs zijn aangenomen, kan opdrachtgever, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
 2. Meer- en minderwerk voor een bedrag van € 500,00 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd.
Artikel 15  Oplevering
 1. Het werk is opgeleverd als De Grave aan opdrachtgever heeft gemeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

     – hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat opdrachtgever van De Grave de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en opdrachtgever          nagelaten heeft het werk binnen die termijn te aanvaarden;

– hetzij wanneer opdrachtgever het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg niet redelijk is.

 

Artikel 16  Onvoorziene omstandigheden
 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen doet De Grave hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan opdrachtgever.
 2. Indien De Grave opdrachtgever niet kan bereiken dient zij de werkzaamheden te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die De Grave moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door opdrachtgever worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

Artikel 17  Overmacht
 1. De Grave is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Grave geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Grave niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De Grave heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Grave haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Grave kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien De Grave ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Grave gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18  Opschorting en ontbinding
 1. De Grave is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schriftelijke kennisgeving, te ontbinden, indien:

       opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 • na het sluiten van de overeenkomst De Grave ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van De Grave kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is De Grave gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Grave kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is De Grave gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Grave op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Grave de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien De Grave op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Grave, zal De Grave in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan De Grave is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht. De Grave zal opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door De Grave genoemde termijn te voldoen, tenzij De Grave anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Grave vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Grave op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht

 

Artikel 19  Aansprakelijkheid
 1. Onverminderd haar aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen is De Grave niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die De Grave niet kende en ook niet behoorde te kennen zoals:
 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies van bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen, zoals zon, centrale verwarming leidingen, stoom- en warmwaterleidingen en haarden;
 • externe veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
 • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door De Grave is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door De Grave is aangebracht. De Grave meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer aan opdrachtgever;
 • het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits De Grave vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding gaf de werkzaamheden niet uit te voeren.
 1. Indien De Grave aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Grave is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Grave is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Grave kenbaar behoorde te zijn.
 1. De Grave is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Grave aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Grave toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. De Grave is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van een consumenttransactie die als een koop moet worden gekwalificeerd strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien De Grave aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Grave beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het werk of de geleverde zaken, althans tot dat gedeelte van het werk of de geleverde zaken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van De Grave is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Grave of haar         leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 20  Garantie
 1. De door De Grave te leveren zaken en verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering c.q. uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Grave garandeert dat eventuele gebreken in het werk die na oplevering aan de dag treden worden hersteld volgens het hierna in lid 2 bedoeld systeem. Indien en voor zover er uitsluitend zaken zijn geleverd is de in dit artikel genoemde garantie enkel van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Grave kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen, geldt de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie:

– voor alle kosten met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten voor de duur van één jaar na (op)levering;

– voor alle kosten met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten voor twee derde gedeelte voor rekening van De Grave van één jaar tot twee jaar na (op)levering;

– voor alle kosten met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten  voor een derde gedeelte voor rekening van De Grave van twee jaar tot drie jaar na (op)levering.

 1. Indien de door De Grave verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie op die zaak en de daarbij behorende werkzaamheden beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door opdrachtgever en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Grave, opdrachtgever of derden aan de zaak of werk wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Grave geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) enzovoort.
Artikel 21  Reclames
 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan De Grave te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat De Grave in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient De Grave in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden over garantie, zal, indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, De Grave de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van De Grave, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan De Grave te retourneren en de eigendom daarover aan De Grave te verschaffen, tenzij De Grave anders aangeeft.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Grave daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 22  Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een zaak gaat op opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van opdrachtgever worden gebracht. In ieder geval gaat het risico over nadat het werk is opgeleverd.

Artikel 23  Vrijwaring
 1. Opdrachtgever vrijwaart De Grave voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Grave toerekenbaar is.
 2. Indien De Grave uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden De Grave zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Grave, zonder ingebrekestelling of schriftelijke kennisgeving, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Grave en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 24  Intellectuele eigendom

De Grave behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, zoals op verstrekte ontwerpen, afbeeldingen tekeningen, monsters, stalen en modellen. De Grave heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 25  Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na voltooiing daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met De Grave, medewerkers van De Grave of van ondernemingen en personen waarop De Grave ter uitvoering van de overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 26  Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op elke overeenkomst tussen De Grave en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Grave waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de onderneming van De Grave gevestigd is, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever. De Grave blijft evenwel bevoegd een tussen partijen gerezen geschil ter beslechting voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.
 3. Onverminderd de bevoegdheid van partijen een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, zullen partijen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 27  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Limburg.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.